Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád mateřské školy

Účinnost od:     1.9.2021

 

Stanovená kapacita MŠ:     75 dětí

MŠ má  3  třídy

Kapacita školní jídelny:      75 dětí

Provozní doba:                    od  6.30  do  16.00 hod.

IČO:                                    60611642                      

Ředitelka MŠ:                     Pavlína Tvrzová

Zpracováno na základě zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (z. 392/2005) a vyhlášky č. 343/2009.

Péče o dítě

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

Režim dne

Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Spontánní hry

Probíhají po příchodu dětí do 8.45 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností dětí /.

Činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb věku, schopností dětí a vlastního zájmu

se řízených činností účastnit.

 

Pohybové aktivity

MŠ - je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem nářadí i náčiní, vybavenou školní zahradou. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

-           před dopolední svačinou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním i na TV nářadí, slovem nebo hudbou, pohybové   hry, psychomotorické hry

-           pobyt venku - řízené a spontánní pohybové činnosti na herních prvcích obou zahrad a veřejném dětském hřišti, pohybové hry, procházky do přírody (s TV náplní) v nerovném terénu (les, louky, fotbalové hřiště,..)

-           odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti, pobyt na            zahradách MŠ

-           1x za 14 dní  řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí v tělocvičně ZŠ v Kladrubech (po    dohodě s ředitelkou ZŠ).

 

Pobyt venku

Je organizován mezi 9.30 – 11.30 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních činností. Pobyt venku může být

 zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých  klimatických podmínkách. Je využíváno pro pobyt venku i nejbližší okolí MŠ.

Při pobytu venku jsou prováděny řízené  i spontánní činnosti:

-           sezónní činnosti

-           pohybové hry

-           prvky sportovních her

-           turistika

-           jízda na dětských dopravních prostředcích

-           poznávací činnosti

Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdraví nezávadnými. Travnaté plochy jsou sekány dle potřeby ( 1x za 10,14 dní,..). Keře jsou stříhány podle potřeby 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta plachtami proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou.

Je dodržováno, aby v letních měsících při pobytu venku děti nosily sluneční brýle, letní čepice a pokožka je chráněna krémy s vysokým UV filtrem. Děti mají dostatek tekutin.

Vybavenost: 2 pískoviště, dřevěné průlezky, různé druhy houpaček, horolezecká stěna, dřevěný zahradní nábytek. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku,1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.

 

Odpočinek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.15 hod - do 14.15 hod. odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mají možnost si do postýlek vzít hračku. Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit, které jim pobyt na lehátku zkracují

(prohlížení knih, pohádky do sluchátek, kreslení apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku.

Lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou uložena ve větratelném prostoru  přilehlém  k hernám.

 

Stravování

Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná. Vzhledem k tomu, že je mateřská škola pavilónová, je jídlo kuchařkami rozváženo a oběd  vydáván  v  jednotlivých třídách.

 -     dopolední svačina              - od   8.30 -  8.45 hod.

 -     oběd                                   - od 11.45 - 12.15 hod.    

-      odpolední svačina              - od 14.45 – 15.00 hod

Kuchařky jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhá učitelka.

Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.

Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleny o hygienických normách.

Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. 

Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod  65°C – k tomu slouží varné lázně, zbytky jsou odváženy denně. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš.

 

Pitný režim

Od 7 hodin mají děti na každé třídě po celý den pití. Pití podle potřeby doplňují provozní pracovnice. Pití je k dispozici  v konvicích, z kterých se mohou děti samostatně obsloužit. O mytí nádob k pitnému režimu se starají kuchařky. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, minerálky, Dobrá voda apod.
V současné době děti používají k pitnému režimu své vlastní lahvičky, které denně doma rodiče dezinfikují. 

 

Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny jsou měněny každý měsíc  nebo podle potřeby. Ručníky pak každý týden. Prádlo je práno a mandlováno ve vlastní prádelně a ukládáno v dobře větratelných policích ve skladu prádla.

Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého.

 

Ozdravná opatření

Pravidelně je sledováno vytápění a prováděno větrání místností. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku (9.30 – 11.30).

                                  

 Podpůrné aktivity:

-           dechová cvičení

-           každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti

Provozní podmínky a prostorové podmínky podle výše určených zákonů a vyhlášek,..

Škola má pitnou nezávadnou vodu.

Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí.

Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě  = 4m2, na lehátko = 1,7m2.

WC i umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům pro 25 dětí na třídu.

 

Úklidové činnosti

Školnice  má ke svým úklidovým potřebám oddělený  prostor se skříní  s hygienickými přípravky a výlevkou.

 

Teplota vzduchu

Celý areál MŠ je vytápěn plynovým topením.

Od 8/2014 jsou vyměněna v celém areálu okna a dveře.

Ve třídách jsou umístěny  1,2 -1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota učebny je

20 –22 °C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19°C.  Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně.

Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26°C. Na oknech jsou žaluzie  na regulaci slunečního záření.

Na WC je teplota cca 18°C.

V zimním období  při mimořádně chladných dnech (tj. -15°C) nesmí teplota klesnout

pod 18°C (povoleny maximálně 3 dny) a pod 16°C (povolen pouze 1 den).

        

Osvětlení

MŠ je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní

osvětlení.

Umělé osvětlení učebny a herny:               300 luxů

               malé přilehlé prostory:                 100 luxů

Práce ve výškách tj. 1,5 m nad zemí – bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance.

Podle N.V. č.178/2001 Sb. a podle ustanovení § 12 -  práce s počítačem - bude po 2 hodinách práce přerušena a je stanovena přestávka v délce 5 – 10 minut.

Podle ustanovení § 27  o OOPP –  je nařízeno: pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce ošetřit – omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek rukavic očistit a vysypat zásypem.

Prostorové podmínky

Podle ZP § 135 je kouření v objektu MŠ zcela zakázáno.

 

Mimořádná opatření

Hygienická pravidla a standard úklidu

U vstupů do budovy jsou k dispozici dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou. Po příchodu si každý umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači po dobu 20 – 30-ti vteřin. Důležité je časté a intenzivní větrání. V podzimních a zimních měsících větrá uklízečka v době, kdy jsou děti venku.

Krátkodobé větrání provádí učitelka i během dne opakovaně.

Vyprazdňování odpadkových košů probíhá minimálně 1x denně.

Úklid a dezinfekce vchodových prostor a šaten probíhá minimálně 2x denně - ráno po 8.hod a odpoledne po odchodu dětí.

Denně se provádí důkladný úklid a dezinfekce ploch ve všech místnostech školy.

Je kladem důraz na dezinfekci klik, dveří, spínače světla, baterie umyvadel, splachovadla.

Uklízečky si uklízí svá pracoviště (třídy, chodby).

 

Izolace

Izolace je určena v kanceláři ředitelky školy. Je zde k dispozici toaleta a umyvadlo. Dítěti je nasazena rouška. Dítě v izolaci s určeným dozorem vyčká na příchod zákonného zástupce, který je informován učitelkou při zjištění příznaků infekčního onemocnění.

 

Školní stravování

Hygiena a úklid probíhá podle stanovených pravidel (viz. výše). Zejména je kladen důraz na zvýšenou dezinfekci všech ploch.

Není umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů, nádobí, pokrmů z hromadných zásobníků – ovoce, zelenina, pečivo atp.

 

Provozní řád je platný od  1.9.2021

Platí ve znění pozdějších předpisů .

                                                                                                                                  Pavlína Tvrzová                                                                                                                                                                                                      ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

Mateřská škola  Kladruby

e-mail: reditelka.ms@kladruby.cz

 

 

Organizace a provoz školy:

6.30-9.00            otevření MŠ, spontánní hry a činnosti dětí, nabídka ovoce a zeleniny v průběhu dne, pitný režim, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální, skupinové, společné, ranní a relaxační cvičení
8.45 – 9.30 průběžná svačina podle potřeby dětí, dokončení činností, práce, komunitní kruh, individuální rozhovory, vytváření námětů a závěrů pro další život skupiny.
9.30 -  9.45 hygiena, příprava na pobyt venku
9.45–11.45  pobyt venku
11.45-12.30 hygiena, oběd
12.30-14.30 hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity, péče speciálně pedagogická (odklady školní docházky..)
14.30-15.00 hygiena, svačina
15.00-16.00 odpolední zájmové hry, spontánní aktivity dětí, pokračování započatých prací dne, uzavření MŠ