Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád Mateřské školy Kladruby

Školní řád Mateřské školy Kladruby

Účinnost : 1.9.2021

Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ

Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům

O b s a h

I.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY

A VZDĚLÁVÁNÍ

1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

2.Přijímací řízení

3.Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

4.Povinnosti zákonných zástupců

5.Upřesnění zodpovědnosti

6.Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

II.

UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

III.

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

7.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

8.Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH

OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

9.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

10. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

V. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

11. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

12. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13. Účinnost a platnost školního řádu

14. Změny a dodatky školního řádu

15. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Ředitelka Mateřské školy Kladruby, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“)vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Kladruby

 

Čl. I

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní

vzdělávací program

1.1

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

-podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

-podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

-podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

-podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

-vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

-napomáhá vyrovnávat odchylky ve vývoji dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

 

1.2

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se

platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními

Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

1.3

 

2.

Přijímací řízení

2.1

Zápis dětí do MŠ probíhá od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém

následující školní rok začíná.

2.2

Dítě přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ. Formulář žádosti o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání je k dispozici přímo v MŠ nebo na webových stránkách: www.mskladruby.estranky.cz .

 

Přednostně budou přijímány 5ti leté děti s povinnou předškolní docházkou (viz Školský zákon & 34) a děti 4 leté (změny &34,123,165,179 ŠZ).

Povinností rodiče předškolního dítěte bude nahlásit spádové MŠ přihlášení svého dítěte k povinné předškolní docházce v jiné mateřské škole

Jestliže se rodič 5ti letého dítěte nezapíše k povinnému PV i přes výzvu MŠ a zřizovatele

MŠ, bude nahlášen  OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Neúčast 5ti letého dítěte na povinném předškolním vzdělávání musí rodič omluvit nejlépe

v den jeho nepřítomnosti v MŠ písemně (nejdéle však do 3 dnů po předchozí telefonické

omluvě) formou zápisu do omluvného listu. Do konce května musí rodič oznámit druh povinné předškolní docházky do mateřské školy:

1. pravidelná do MŠ polodenní nebo celodenní

2. na 4 hodiny (lze bez oběda a OS)

3. individuální vzdělávání v domácím prostředí (IV)

4. vzdělávání v přípravné třídě ZŠ

5. vzdělávání v zahraniční škole v ČR

 

Pokud zvolí rodič formu individuálního vzdělávání v domácím prostředí, dohodne s ředitelkou MŠ rámec oblastí vzdělávání pro případ přezkoušení úrovně zralosti dítěte před vstupem do ZŠ.

Ověřování úrovně IV bude pak od zahájení docházky v září každé 3 měsíce školního

roku. Pakliže se dítě nedostaví bez omluvy k přezkoušení, ředitelka dohodne se zákonným

zástupcem ještě jeden náhradní termín. Do kapacity tříd lze přijmout i děti méně než tříleté či 2-3 dvouleté děti (pokud dovolí podmínky MŠ – prozatím pro jejich vzdělávání není vzdělávací obsah).

Do třiceti dnů po podání žádosti obdrží  rodiče Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem §50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kritéria pro přijímání dětí jsou taktéž
k nahlédnutí na web. stránkách školy.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování přinesou zákonní zástupci

společně se žádostí o přijetí. Bez vyplněného lékařského posudku nelze dítě do MŠ přijmout.

Výjimku tvoří pouze děti předškolní přihlášené k povinnému vzdělávání.

 

2.3

Každé přijaté dítě má právo

a)na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj

jeho osobnosti,

b)na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

 3.

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

 

3.1

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“)

mají právo na:

a)na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

b)vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných

záležitostí vzdělávání dětí

c)na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

d)na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

e)přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

f)stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávat u ředitelky školy, která je

v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům

 

4.

Povinnosti zákonných zástupců

4.1

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

a)zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy

bylo vhodně a čistě upravené

b)zajistit dítěti pevnou obuv do třídy (klasické bačkory, zdravotní obuv), i na pobyt venku!!!

c)na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek

týkajících se vzdělávání dítěte

d)informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění a výskyt vší – dítě po odstranění vší při docházce do MŠ nesmí mít hnidy!

e)do MŠ patří pouze děti zdravé, učitelka má právo rozhodnout o nepřijetí dítěte

z důvodu špatného zdravotního stavu (v zájmu zachování zdraví ostatních dětí

i dítěte samotného) a požadovat potvrzení od pediatra, že je dítě způsobilé MŠ

navštěvovat

f)rodiče se zavazují, že při pobytu v MŠ je dítě schopno říci si o potřebu na WC a nemá pleny

g)oznamovat nepřítomnost dítěte – do 7.15 nebo při plánované nepřítomnosti předem

h)oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, změny pojišťovny, narození, rozvod, svěření do péče...

i)dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování a bezpodmínečně je dodržet

j)dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ – 6.30 – 16.00 příchod do 8h, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká

k)sledovat informační nástěnky v chodbách a šatnách

l)řídí se školním řádem MŠ a do 14 dnů po zahájení docházky dítěte do MŠ se s ním seznámí

m)zákonní zástupci nenosí do MŠ léky pro děti (kapky, sirupy...) vyjma dětí přijatých se zdravotním znevýhodněním)

n)souhlas s používáním osobních dat (viz písemný souhlas od všech zákonných zástupců) seznámení se se směrnicí o GDPR

o)z bezpečnostních a hygienických důvodů, po vyzvednutí dítěte z MŠ, neprodleně opustit prostory a zahrady MŠ

 

Čl. II

5.

Upřesnění zodpovědnosti

5.1

Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě po předání dítěte rodičem ve třídě.

5.2

Zákonní zástupci předávají a přebírají dítě před a po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

5.3

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu

v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte k vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

5.4

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Na základě „Zmocnění“, které je podepsané zákonnými zástupci dítěte a uložené u třídních učitelek je možno dítě předat pověřené osobě.

6.

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole - Mateřská škola Kladruby

 je zařízení poskytující celodenní provoz

6.1

Úhrada úplaty za vzdělávání

Celodenní docházka

- 500 Kč

·

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a v případě OŠD se poskytuje bezúplatně.

·

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, §6,odst.3)

·

školné může být za určitých podmínek sníženo či prominuto (o snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka MŠ.)

·

Rodičům dítěte, které nebude z důvodu nemoci chodit do MŠ po celý měsíc, se snižuje úplata na polovinu - 250 Kč. Rodiče, kteří žádají o snížení úplaty, podají v MŠ žádost o snížení úplaty na příslušném formuláři

6.2

Úhrada úplaty za školní stravování

3 – 6 let   40 Kč

6 – 7 let   43 Kč

a)úplata (školné i stravné) za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce

b)ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

c)úplata se hradí přímo na účet MŠ Kladruby ( 181695621/0300 ) poštovní poukázkou, formou internetového bankovnictví nebo ve výjimečných případech hotově v MŠ

 

Čl. II

UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

§ 35zákona č.561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ředitel mateřské školy může po předchozím písemném upozornění  zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a)se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

b)zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.

c)ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

d)zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 12) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Čl. III

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

7. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

7.1

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16.00 hodin. Rodiče se v šatně zbytečně nezdržují, respektují uzamykání vchodu v 8.00h z bezpečnostních důvodů a uzamykání v 16.00 h z důvodu ukončení provozu. V době ukončení provozu školy jsou povinni opustit areál MŠ.

 

7.2

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

7.3

Mateřská škola Kladruby má 3 třídy:

1. třída - děti od 3 – 7 let

2. třída - děti od 3 – 7 let

3. třída - děti od 3 - 5 let

 

7.4

Mateřská škola může organizovat  školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

8.

Vnitřní denní režim při vzdělávání

6.30 - 8.00       příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, řízené tvořivé hry, IP

8.00 - 8.45       TV aktivity, skupinové, pohybové, hudební či HP aktivity

8.45 - 9.00       hygiena, přesnídávka

9.00 - 9.45       pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP

9.45 - 11.30     příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 - 12.15   hygiena, oběd

12.00 - 12.20   vyzvedávání dětí

12.15 - 14.15   hygiena, odpočinek, klidové aktivity

14.45 – 15.00   svačina

14.45 - 15.15   individuální činnosti dětí, odcházení do II. třídy

15.15 - 16.00   zájmové činnosti a hry pobyt venku, odchod dětí

15.00 - 16.00   vyzvedávání dětí rodiči

Výše uvedený časový režim se může dle situace (kromě limitu stravování)  měnit.

Organizace školního stravován, zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí MŠ.

Při přípravě  jídel je postupováno podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Stravování dětí probíhá přímo v pracovnách tříd (není samostatná jídelna) a jídlo je dováženo v gastronádobách do kuchyňky u každé třídy. Kromě jídel připravuje školní jídelna tekutiny, které během svého pobytu v mateřské škole mají děti připraveny v rámci „pitného režimu“.

 

9.

Mimořádná opatření

 • S ohledem na současnou situaci není možné přijmout do školky dítě, které má příznaky infekčního nebo respiračního onemocnění. (kašel, rýma…)

Upozorňujeme také, že osoby se stejnými příznaky nemají přístup do budovy.

 • Do budovy MŠ vstoupí pouze jeden rodinný příslušník s dítětem.
 • Dezinfekce je umístěna u vchodu do budovy a každý si před vstupem vydezinfikuje ruce.
 • Do šatny bude umožněn přístup pouze dvěma rodičům s dětmi, ostatní vyčkají venku.
 • Předání dítěte paní učitelce proběhne v prostoru šatny, rodič nevstupuje dále do třídy.
 • Děti si nebudou nosit žádné hračky ani plyšáky z domova. Z hygienických důvodů nelze zajistit jejich bezinfekčnost.
 • Dětem veškeré jejich osobní věci výrazně čitelně podepište.
 • Adaptační režim v jednotlivých třídách musíme omezit, bude projednáván individuálně, dle potřeby dítěte.
 • Pitný režim zůstane zachován, tzn.: každé dítě si bude nosit svou výrazně označenou pet – lahev, aby jí samo poznalo.
 • Pokud se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění během dne, budeme okamžitě informovat zákonné zástupce a žádáme o bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ.

 

 1.  

                 Distanční výuka

 • Je určena pouze pro děti předškolního věku.
 • Je zahájena, pokud se v karanténě ocitne nebo onemocní 50% dětí třídy.
 • Ostatní děti nadále navštěvují MŠ.
 • Výuka probíhá on-line na webových stránkách školy, kam učitelky dané třídy umisťují odkazy na pracovní materiály určené pro předškolní děti, pokyny k samostatné činnosti.
 • Rodiče tyto práce schraňují k pozdější kontrole učitelkou.

 

Čl. Iv

9.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru.

V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v čl. II, bod 5.2 a pokynů uvedených dále.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění vystaveného zákonným zástupcem, které musí obsahovat: datum, jméno osoby, která dítě odvádí, jméno dítěte, podpis rodiče. Je důležité pak ve třídě při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou, než rodiči.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení). Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů  nosí bačkorky či zdravotní obuv, za deštivého počasí mají děti  pláštěnky s gumovkami (ne deštníky, se kterými by mohly někoho poranit).

Dále je do MŠ zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví či způsobit úraz. Při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami.

Cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí

a při dalších pohybových aktivitách je nutné provést před použitím kontrolu tělocvičného náčiní. Při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole, při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko. Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek (alkohol, kouření, drogy) a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech

nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník - ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník (pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé), požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

1.1

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

1.2

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a)při pobytu mimo území mateřské školy se děti přesunují po pozemních komunikacích ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

·skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

·skupina k přesunu využívá především chodníků

·vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

·při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

b)na pobyt dětí v přírodě  jsou využívána  pouze známá bezpečná místa

·pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

·při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c)rozdělávání ohně

·pouze při mimoškolních akcích (pořádá mateřská škola typu dětského dne, lampiónového průvodu apod.), kterých se účastní i zákonní zástupci dětí

·jen na místech určených pro rozdělávání ohně za přítomnosti pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni

·v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně

·pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál

·po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d)sportovní činnosti a pohybové aktivity

·před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost, pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

e)pracovní a výtvarné činnosti

·při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.

Povinnosti dětí:

chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.

Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy pedagogičtí zaměstnanci, při tomto poučení budou postupovat podle schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci) budou poučeny dodatečně v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize.

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto:

pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.).

U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře  pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu.

U ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře vždy osoba poskytující první pomoc. V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice).

Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

Evidence úrazů:

o každém (i drobném) poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů.

V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte. Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy

školení v poskytování první pomoci.

 

10.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo

násilí. Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci.

 

V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem

vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování).

 

Čl. V

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

2.

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání i při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Za poškození majetku školy, bude škola požadovat od zákonného zástupce dítěte opravu poničené věci či finanční náhradu.

3.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

3.1

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. Jakmile zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Čl. VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.

Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2020

i s jeho pozdějšími změnami.

5.

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

6.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

6.1

Vedení MŠ zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

6.2

Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem při jejich nástupu do zaměstnání.

6.3

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na informační nástěnce jednotlivých tříd nebo na web.stránkách MŠ na začátku školního roku, kde zákonní zástupci stvrdí své seznámení s ním podpisem do prezenční listiny.

 

V Kladrubech dne 1.9.2020                       

 

Platí ve znění pozdějších předpisů                                        Pavlína Tvrzová

                                                                                              ředitelka mateřské školy