Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád Mateřské školy Kladruby

Školní řád Mateřské školy Kladruby

Účinnost : od 31.8.2019
Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ
Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům
 
O b s a h
I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
2.Přijímací řízení
3.Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
4.Povinnosti zákonných zástupců
5.Upřesnění zodpovědnosti
6.Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
 
II.UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 
III.PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
7.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
8.Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 
IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
9.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
10. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
V. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
11. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
12. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13. Účinnost a platnost školního řádu
14. Změny a dodatky školního řádu
15. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
 
Ředitelka Mateřské školy Kladruby, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“)vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Kladruby
 
Čl. I  PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
-podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
-podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
-podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
-podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
-vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
-napomáhá vyrovnávat odchylky ve vývoji dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 
1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o MŠ“).
 
2. Přijímací řízení
2.1 Zápis dětí do MŠ probíhá od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.
2.2 Dítě přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ. Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici přímo v MŠ nebo na webových stránkách: www.mskladruby.estranky.cz .
 
Přednostně budou přijímány 5ti leté děti s povinnou předškolní docházkou (od 1.9.2017 – viz Školský zákon & 34) a děti 4 leté (změny &34,123,165,179 ŠZ). Povinností rodiče předškolního dítěte bude nahlásit spádové MŠ přihlášení svého dítěte k povinné předškolní docházce v jiné MŠ. Jestliže se rodič 5ti letého dítěte nezapíše k povinnému PV i přes výzvu MŠ a zřizovatele MŠ , bude nahlášen OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).
Neúčast 5ti letého dítěte na povinném předškolním vzdělávání musí rodič omluvit nejlépe v den jeho nepřítomnosti v MŠ písemně (nejdéle však do 3 dnů po předchozí telefonické omluvě) formou zápisu do omluvného listu. Do konce května musí rodič oznámit druh povinné předškolní docházky do mateřské školy :
1. pravidelná do MŠ polodenní nebo celodenní
2. na 4 hodiny (lze bez oběda a OS)
3. individuální vzdělávání v domácím prostředí (IV)
4. vzdělávání v přípravné třídě ZŠ
5. vzdělávání v zahraniční škole v ČR
Pokud zvolí rodič formu individuálního vzdělávání v domácím prostředí, dohodne s ředitelkou MŠ rámec oblastí vzdělávání pro případ přezkoušení úrovně zralosti dítěte před vstupem do ZŠ. Ověřování úrovně IV bude pak od zahájení docházky v září každé 3 měsíce školního roku. Pakliže se dítě nedostaví bez omluvy k přezkoušení, ředitelka dohodne se zákonným zástupcem ještě jeden náhradní termín. Do kapacity tříd lze přijmout i děti méně než tříleté či 2-3 dvouleté děti (pokud dovolí podmínky MŠ – prozatím pro jejich vzdělávání není vzdělávací obsah).
Do třiceti dnů po podání žádosti obdrží  rodiče Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem §50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kritéria pro přijímání dětí jsou taktéž k nahlédnutí na web. stránkách školy. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování přinesou zákonní zástupci
společně se žádostí o přijetí. Bez vyplněného lékařského posudku nelze dítě do MŠ přijmout. Výjimku tvoří pouze děti předškolní přihlášené k povinnému vzdělávání.
2.3 Každé přijaté dítě má právo
a)na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
b)na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 
 3.Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti
 
3.1Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo
a)na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
b)vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
c)na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
d)na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
e)přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
f)stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům
 
4.Povinnosti zákonných zástupců
4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní
a)zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené
b)zajistit dítěti pevnou obuv do třídy (klasické bačkory, zdravotní obuv), i na pobyt venku !!!
c)na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
d)informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech,povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění a výskyt vší – dítě po odstranění vší při docházce do MŠ nesmí mít hnidy !
e)do MŠ patří pouze děti zdravé, učitelka má právo rozhodnout o nepřijetí dítěte z důvodu špatného zdravotního stavu (v zájmu zachování zdraví ostatních dětí i dítěte samotného) a požadovat potvrzení od pediatra, že je dítě způsobilé MŠ navštěvovat
f) rodiče se zavazují, že při pobytu v MŠ je dítě schopno říci si o potřebu na WC a nemá pleny
g) oznamovat nepřítomnost dítěte – do 8.00 nebo při plánované nepřítomnosti předem
h)oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, změny pojišťovny, narození, rozvod, svěření do péče.../
 
i)dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování a bezpodmínečně je dodržet
j)dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ – 6.30 – 16.00 příchod do 8h, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká
k)sledovat informační nástěnky v chodbách a šatnách
l)řídí se školním řádem MŠ a do 14 dnů po zahájení docházky dítěte do MŠ se s ním seznámí
m)zákonní zástupci nenosí do MŠ léky pro děti (kapky, sirupy...) vyjma dětí přijatých se zdravotním znevýhodněním)
n)souhlas s používáním osobních dat (viz písemný souhlas všech zákonných zástupců)
o)seznámení se se směrnicí o GDPR
 
Čl. II
5.Upřesnění zodpovědnosti
5.1Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě po předání dítěte rodičem ve třídě.
5.2Zákonní zástupci předávají a přebírají dítě před a po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
5.3 V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
5.4Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Na základě „ Zmocnění“, které je podepsané zákonnými zástupci dítěte a uložené u třídních učitelek je možno dítě předat pověřené osobě.
6.Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole - Mateřská škola Kladruby je zařízení poskytující celodenní provoz
6.1Úhrada úplaty za vzdělávání-Celodenní docházka-- 500 Kč. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14,§6,odst.3). 
 
Rodičům dítěte, které nebude z důvodu nemoci chodit do MŠ po celý měsíc, se snižuje úplata na polovinu - 250 Kč. Rodiče, kteří žádají o snížení úplaty,
podají v MŠ žádost o snížení úplaty na příslušném formuláři
6.2Úhrada úplaty za školní stravování
Od měsíce října se mění platba za stravné :
3 – 6 let   37 Kč
6 – 7 let   40 Kč
a) úplata (školné i stravné) za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15.pracovního dne příslušného kalendářního měsíce
b)ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
c)úplata se hradí přímo na účet MŠ Kladruby (181695621/0300) poštovní poukázkou, formou internetového bankovnictví nebo ve vyjímečných případech hotově v MŠ
 
Čl. II-UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
§ 35zákona č. 561/2004Sb.,školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 
1)Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a)se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny
b)zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
c)ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
d)zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( § 123 ) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
 
Čl. III PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
7.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
7.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16.00 hodin. Rodiče se v šatně zbytečně nezdržují, respektují uzamykání vchodu v 8.00h z bezpečnostních důvodů a uzamykání v 16.00h z důvodu ukončení provozu.Na konci provozu jsou povinni opustit areál MŠ.
7.2V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem
7.3Mateřská škola Kladruby má 3 třídy:
1.třída - děti od 3 – 7 let
2.třída - děti od 3 – 7 let
3.třída - děti od 3 - 5 let
7.4 Mateřská škola může organizovat  školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.
 
8. Vnitřní denní režim při vzdělávání
6.30 – 8.00 příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, řízené tvořivé hry, IP
8.00 - 8.45 TV aktivity, skupinové, pohybové, hudební či HP aktivity
8.45 – 9.00 hygiena, přesnídávka
9.00 - 9.45 pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP
9.45 - 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.00 hygiena, oběd
12.00 – 12.20 vyzvedávání dětí
12.00 – 14.30 hygiena, odpočinek, klidové aktivity
14.30 - 14.45 svačina
14.45 – 15.15 individuální činnosti dětí, odcházení do II.třídy
15.15 - 16.00 zájmové činnosti a hry pobyt venku, odchod dětí
15.00 – 16.00 vyzvedávání dětí rodiči
Výše uvedený časový režim se může dle situace (kromě limitu stravování)  měnit.
Organizace školního stravování, zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí MŠ. Při přípravě  jídel je postupováno podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Stravování dětí probíhá přímo v pracovnách tříd (není samostatná jídelna) a jídlo je dováženo v gastronádobách do kuchyňky u každé třídy. Kromě jídel připravuje školní jídelna tekutiny, které během svého pobytu v mateřské škole mají děti připraveny v rámci „pitného režimu“.
 
Čl. IV
9.PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v čl. II, bod 5.2 a pokynů uvedených dále. Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění vystaveného zákonným zástupcem, které musí obsahovat: datum, jméno osoby, která dítě odvádí, jméno dítěte, podpis rodiče. Je důležité pak ve třídě při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou, než rodiči. Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení). Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:
v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů  nosí bačkorky či zdravotní obuv, za deštivého počasí mají děti pláštěnky s gumovkami (ne deštníky, se kterými by mohly někoho poranit). Dále je do MŠ zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví či způsobit úraz. Při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami. Cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí a při dalších pohybových aktivitách je nutné provést před použitím kontrolu tělocvičného náčiní. Při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole, při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko. Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek (alkohol, kouření, drogy) a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník- ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník (pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé), požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.
 
Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
1.1Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
1.2Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:
a)při pobytu mimo území mateřské školy se děti přesunují po pozemních komunikacích ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech-skupina k přesunu využívá především chodníků. Při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč. 
b)na pobyt dětí v přírodě jsou využívána  pouze známá bezpečná místa při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti
neopustily vymezené prostranství
c)rozdělávání ohně :
·jen na místech určených pro rozdělávání ohně za přítomnosti pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
·pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby
v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
·před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,  popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
·při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.
 
Povinnosti dětí :
chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě).
Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.
Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy pedagogičtí zaměstnanci, při tomto poučení budou postupovat podle schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci) budou poučeny dodatečně v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize. V případě úrazu dítěte bude postupováno takto: pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.). U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře  pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu. U ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře vždy osoba poskytující první pomoc. V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy
a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice).
Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.
Evidence úrazů : o každém (i drobném) poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů. V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte. Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení v poskytování první pomoci.
 
10.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování).
 
Čl. V -ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
2.Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání. Po dobu vzdělávání i při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.
Za poškození majetku školy, bude škola požadovat od zákonného zástupce dítěte opravu poničené věci či finanční náhradu.
3.Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.
3.1. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak,aby nepoškozovali majetek mateřské školy. Jakmile zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
 
Čl. VI -ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.Účinnost a platnost školního řádu
Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.1. 2018. 
5. Změny a dodatky školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.
6. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
6.1. Vedení MŠ zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
6.2. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem  při jejich nástupu do zaměstnání.
6.3. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na informační nástěnce jednotlivých tříd nebo na web.stránkách MŠ na začátku školního roku, kde zákonní zástupci stvrdí své seznámení s ním podpisem do prezenční listiny.
 
V Kladrubech dne 31.8.2018                            
Platí ve znění pozdějších předpisů