Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád Mateřské školy Kladruby

 

Školní řád Mateřské školy Kladruby

 

Účinnost od 4.9.2023

Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ

 

O b s a h:

 

Čl. I

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní   

vzdělávací program

2. Přijímací řízení

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

4. Povinnosti zákonných zástupců

5. Upřesnění zodpovědnosti

6. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

Čl. II 

Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Čl. III 

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

7. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

8. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

9. Organizace školního stravování, zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování:

 

Čl. IV 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

11. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

 

Čl. V 

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

12. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

13. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení

 

14. Účinnost a platnost školního řádu

15. Změny a dodatky školního řádu

16. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

Ředitelka Mateřské školy Kladruby, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Kladruby

 

 

Čl. I

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní

vzdělávací program

 

1.1

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat odchylky ve vývoji dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

 

1.2

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se

platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními

Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 

2. Přijímací řízení

 

2.1

Zápis dětí do MŠ probíhá od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém

následující školní rok začíná.

 

2.2

Dítě přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ. Formulář žádosti o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání je k dispozici přímo v MŠ nebo na webových stránkách: www.mskladruby.estranky.cz .

 

Přednostně budou přijímány 5leté děti s povinnou předškolní docházkou (od 1.9.2018 – viz Školský zákon § 34) a děti 4leté (změny § 34, § 123, § 165 a § 179 ŠZ).

Povinností rodiče předškolního dítěte bude nahlásit spádové MŠ přihlášení svého dítěte k povinné předškolní docházce v jiné mateřské škole.

Jestliže se rodič 5letého dítěte nezapíše k povinnému PV i přes výzvu MŠ a zřizovatele

MŠ, bude nahlášen OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Neúčast 5letého dítěte na povinném předškolním vzdělávání musí rodič omluvit nejlépe

v den jeho nepřítomnosti v MŠ písemně (nejdéle však do 3 dnů po předchozí telefonické

omluvě) formou zápisu do omluvného listu.

 

Do konce května musí rodič oznámit druh povinné předškolní docházky do mateřské školy:

 • pravidelná polodenní nebo celodenní
 • na 4 hodiny (lze bez oběda a OS)
 • individuální vzdělávání v domácím prostředí (IV)
 • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ
 • vzdělávání v zahraniční škole v ČR

 

Pokud zvolí rodič formu individuálního vzdělávání v domácím prostředí, dohodne s ředitelkou MŠ rámec oblastí vzdělávání pro případ přezkoušení úrovně zralosti dítěte před vstupem do ZŠ.

Ověřování úrovně IV bude pak od zahájení docházky v září každé 3 měsíce školního

roku. Pakliže se dítě nedostaví bez omluvy k přezkoušení, ředitelka dohodne se zákonným

zástupcem ještě jeden náhradní termín.

Do třiceti dnů po podání žádosti obdrží rodiče Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem § 50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kritéria pro přijímání dětí jsou taktéž k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování přinesou zákonní zástupci

společně se žádostí o přijetí. Bez vyplněného lékařského posudku nelze dítě do MŠ přijmout.

Výjimku tvoří pouze děti předškolní přihlášené k povinnému vzdělávání.

 

 

 

2.3

Každé přijaté dítě má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 

 

3.1

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“)

mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení
 • v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ u ředitelky školy, která je

v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené
 • zajistit dítěti pevnou obuv do třídy (klasické bačkory, zdravotní obuv), i na pobyt venku
 • na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění.

 

4.2

Zákonní zástupci se zavazují

 • že při pobytu v MŠ je dítě schopno říci si o potřebu na WC a nemá pleny
 • oznamovat nepřítomnost dítěte do 7.30 hod. nebo při plánované nepřítomnosti předem
 • oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, změny pojišťovny, narození, rozvod, svěření do péče...
 • bezpodmínečně dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování
 • dodržovat stanovenou organizaci dle čl. III, bod 7.1
 • sledovat informační nástěnky v chodbách a šatnách
 • řídit se školním řádem MŠ a do 14 dnů po zahájení docházky dítěte do MŠ se s ním seznámit
 • souhlasit s používáním osobních dat (viz písemný souhlas od všech zákonných zástupců) seznámení se se směrnicí o GDPR
 • z bezpečnostních a hygienických důvodů, po vyzvednutí dítěte z MŠ, neprodleně opustit prostory a zahrady MŠ.

Zákonní zástupci nenosí do MŠ léky pro děti (kapky, sirupy...) vyjma dětí přijatých se zdravotním znevýhodněním).

 

5. Upřesnění zodpovědnosti

 

5.1

Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě po předání dítěte rodičem na místě obvyklém (dle specifikace jednotlivých tříd).

 

5.2

Zákonní zástupci předávají a přebírají dítě před a po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy na místě obvyklém (dle specifikace jednotlivých tříd), popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

5.3

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu

v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte k vzdělávání    a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

5.4

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole dle čl. IV, bod 10.1

 

6. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole - Mateřská škola Kladruby

 je zařízení poskytující celodenní provoz

 

6.1

Úhrada úplaty za vzdělávání činí 600,- Kč.

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a v případě OŠD se poskytuje bezúplatně.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek nebo

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, § 6, odst.3).

Školné může být za určitých podmínek sníženo či prominuto. O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka MŠ.

Rodičům dítěte, které nebude z důvodu nemoci chodit do MŠ po celý měsíc, se snižuje úplata na polovinu, tj. 300,- Kč. Rodiče, kteří žádají o snížení úplaty, podají v MŠ žádost o snížení úplaty na příslušném formuláři (ke stažení na webu).

 

 

 

6.2

Úhrada úplaty za stravné činí:

                                   Děti 3 – 6 let                                  Děti 6 – 7 let

                                      celodenní          polodenní          celodenní           polodenní

Dopolední svačina

15,-

15,-

17,-

17,-

Oběd

 

28,-

28,-

30,-

30,-

Odpolední svačina

10,-

 

13,-

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

53,-

43,-

60,-

47,-

Děti 3 - 6 let:  celodenní 53,- Kč      polodenní 43,- Kč

Děti 6 - 7 let:  celodenní 60,- Kč      polodenní 47,- Kč

 

Úplata (školné i stravné) za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce.

Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty.

Úplata se hradí přímo na účet MŠ Kladruby (181695621/0300) poštovní poukázkou, formou internetového bankovnictví nebo ve výjimečných případech hotově v MŠ.

 

 

Čl. II

Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Dle § 35 Zákona č.561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů může ředitel mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 12) ve stanoveném termínu a nedohodne        s ředitelem jiný termín úhrady

 

 

Čl. III

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

7. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

7.1

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6.30 do 16.00 hodin. Rodiče se v šatně zbytečně nezdržují, respektují uzamykání vchodu v 8.00 hodin z bezpečnostních důvodů a uzamykání v 16.00 h z důvodu ukončení provozu. V době ukončení provozu školy jsou povinni opustit areál MŠ.

 

7.2

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

7.3

Mateřská škola Kladruby má heterogenní 3 třídy:

I. třída – pro děti od 3 do 7 let

II. třída – pro děti od 3 do 7 let

III. třída – pro děti od 3 do 7 let

 

7.4

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

8. Vnitřní denní režim při vzdělávání

 

8.1

Denní režim

6.30 - 8.00       příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, řízené tvořivé hry, IP

8.00 - 8.45       TV aktivity, skupinové, pohybové, hudební či HP aktivity

8.45 - 9.00       hygiena, přesnídávka

9.00 - 9.45       pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP

9.45 - 11.30     příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 - 12.15   hygiena, oběd

12.00 - 12.20   vyzvedávání dětí

12.15 - 14.15   hygiena, odpočinek, klidové aktivity

14.45 – 15.00   svačina

14.45 - 15.15   individuální činnosti dětí, odcházení do II. třídy

15.15 - 16.00   zájmové činnosti a hry, pobyt venku, odchod dětí

15.00 - 16.00   vyzvedávání dětí rodiči

Výše uvedený časový režim se může dle situace, kromě limitu stravování, měnit.

 

9. Organizace školního stravování, zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí MŠ.

Při přípravě jídel je postupováno podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Stravování dětí probíhá přímo v pracovnách tříd (není samostatná jídelna) a jídlo je dováženo v gastronádobách do kuchyňky u každé třídy. Kromě jídel připravuje školní jídelna tekutiny, které během svého pobytu v mateřské škole mají děti připraveny v rámci pitného režimu.

 

 

Čl. IV

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickýmy jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

10.1

Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru.

V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v čl. II, bod 5.2 a pokynů uvedených dále.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění vystaveného zákonným zástupcem, které musí obsahovat: datum, jméno osoby, která dítě odvádí, jméno dítěte, podpis rodiče. Je důležité pak ve třídě při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou, než rodiči.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení). 

Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

 • v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nosí bačkorky či zdravotní obuv
 • za deštivého počasí mají děti pláštěnky a gumovky (ne deštníky, se kterými by mohly někoho poranit).

Do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví či způsobit úraz.

 

10.2

Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu, jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS.

 

11. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 Mateřská škola zajišťuje dětem bezpečné prostředí dle Rámcově vzdělávacího programu.

 

 

Čl. V

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

12. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

12.1

Po dobu vzdělávání i při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Za poškození majetku školy bude škola požadovat od zákonného zástupce dítěte opravu poničené věci či finanční náhradu.

 

13. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

13.1

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. Jakmile zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

Čl. VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14. Účinnost a platnost školního řádu

 

14.1

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 4.9.2023

i s jeho pozdějšími změnami.

 

15. Změny a dodatky školního řádu

 

15.1

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

 

16. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

16.1

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na informační nástěnce jednotlivých tříd nebo na webových stránkách MŠ na začátku školního roku, kde zákonní zástupci stvrdí své seznámení svým podpisem do prezenční listiny.

 

 

 

 

V Kladrubech 4.9.2023                      

 

Platí ve znění pozdějších předpisů                          Pavlína Tvrzová

                                                                      ředitelka mateřské školy