Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP Mateřské školy Kladruby

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

„Chceme žít zdravě, společně si hrát, vzájemně si pomáhat a učit se mít rád.“

 

bez-nazvu---1.jpg

 


Identifikační údaje Mateřské školy Kladruby


Název zařízení       -   Mateřská škola Kladruby, příspěvková organizace
                                                    
Adresa                    -   Mateřská škola Kladruby, Husova 297,  349 61 Kladruby
IČ.:                              60611642
IZO:                            107546302
Redizo:                        600073394
Kontakty:                    374 631 740
E-mail:                        reditelka.ms@kladruby.cz
                                    www.mskladruby.estranky.cz
Ředitelka MŠ:             Pavlína Tvrzová

Zřizovatel                     Město Kladruby,  Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ.:                                00259888
Starostka:                      Hana Floriánová
Kontakty :                     374 616 710 ( - 711 )
E-mail:                          obec@kladruby.cz
                                      www.kladruby.cz

Provoz MŠ :                  6.30-16.00 hodin

Počet tříd                      3 smíšené   (heterogenní)
                                      I.  třída    SLUNÍČKA   3 – 7 let
                                      II. třída    KOŤATA       3 – 7 let
                                      III.třída    BROUČCI     3 – 5 let

Logopedická péče     -    Pavla Kovaříková - logopedická cvičení

Učitelky                         
Marcela     Jandíková
                                        Šárka         Ježová
                                        Petra          Kertysová 
                                        Zuzana       Křížová
 
                                       Eva            Pomyjová

Chůva : Lenka Jandíková

Asistentky: Pavla Kovaříková
                    Marie Petráňová

Kuchařka                        Renáta     Zíková
Vedoucí stravování         Renáta     Zíková

Pomocná kuchařka         Lenka Andraščíková
Úklid                          

Školnice                          Helena Berková


Tento dokument nabývá platnost dne 1.9.2016 a je veden pod č.j. 31/2016. 

1)  Důsledně trvat na dohodnutých pravidlech společenského soužití.

2)  Zařazovat denně pohybové aktivity k procvičování svalstva celého těla v rámci areálu  MŠ, rozvíjet přirozený pohyb dětí, využívat pravidelně tělovýchovným aktivitám   tělocvičnu  ZŠ v Kladrubech.

3)  V rámci pěstování kladných vztahů ke starším lidem navštěvovat spoluobčany v DPS.

4)  Dbát na správnou výslovnost dětí při vzájemné komunikaci s dětmi i učitelkou, včas podchytit nedostatky ve výslovnosti a zapsat děti do pravidelné logopedické péče.
    
5)  Aktivně se podílet na třídění odpadu a ekologických aktivitách.

6)  Individuální péči věnovat dětem s odkladem školní docházky,  připravit ostatní předškolní děti na vstup do ZŠ.

7)  Odstraňovat ostych dětí před skupinou, umět hovořit o svých zážitcích,  o citech.

8)  Působit na děti v oblasti zlepšování vztahů mezi dětmi - být ohleduplný, citlivý, nechovat   se agresivně.

    
Analýza podmínek  MŠ Kladruby
1. Bezpečí, jistota, spokojenost v prostředí MŠ. Potřeby dětí jsou respektovány v rámci možností (bezpečnost a ochrana zdraví), je uplatňován uvolněný režim, děti se dle dohodnutých podmínek pohybují v MŠ volně. Mohou si vybírat hry a pomůcky dle svého uvážení. Dětem je vytvořen v herně dostatečný prostor pro soukromí v podobě koutků vytvořených z vhodně rozmístěného nábytku, stavebnic a paravanových prvků.

2.Pedagogický styl
Děti se podílejí na spolurozhodování výběru činností (komunitní kruh). Zbytečně  nejsou organizovány, jsou podporovány v samostatném rozhodování. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí - pozor na nezdravou soutěživost.

3.Vzájemná důvěra a tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc spolupráce.   Pedagog dbá na prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů nabízí dětem hry
a činnosti s tématikou sdružování, kamarádství, netrpí svévolné ubližování (spory mezi dětmi se řeší hned omluvou či nabídnutou společnou hrou…). Děti se učí střídat se o hračky
a pomůcky domluvou.
 
4. Estetická úprava prostředí
Celý areál MŠ je vyzdoben výtvarnými i jinými pracemi dětí, vše je dětem i rodičům dostupné.

5. Stravování, pitný režim
Každé dítě má svůj hrneček na zvláštním stolku se značkou a do něj si z konvice dle potřeby může nalévat tekutinu. Dětem je zdůrazňována potřeba ochrany zdraví i při konzumaci ovoce, zeleniny, mléčných i jiných výrobků. Při stravování je jim doporučeno jídlo ochutnat a to v dávce, kterou  si sami určí a jsou schopni sníst. Při stolování se děti obsluhují převážně samy, občas je určena skupinka dětí  k obsluze ostatních.

6. Zázemí, klid, bezpečí, soukromí. 
Pedagog respektuje spontánní aktivity dětí v rámci jejich bezpečnosti, nabízí dětem přiměřené množství řízených aktivit, které děti mohou přijmout,
ale nemusí. Společné řízené činnosti se orientují dle věkových a individuálních zvláštností dětí od 5ti do 10ti minut (dle zájmu dětí i déle). Spontánní aktivity začínají hned při příchodu dětí do MŠ a trvají s krátkou pauzou (10 minut TV aktivity), pokračují i po svačině individuálně a pak i po řízených činnostech, které si děti zvolily (plnění RVP). Spontánní hry dětí pokračují dále při pobytu venku i při odpoledních aktivitách.

7. Funkčnost pedagogické práce 
Zpětnou vazbu funkčnosti VVP s dětmi a plnění ŠVP poskytují výsledky u dětí, rodiče, inspekce. Učitelky hodnotí denně své činnosti s dětmi, vybírají při neúspěchu jiné metody, formy, prostředky. Každý den je v kontaktu s nimi i ředitelka, společně se řeší vzniklé problémy. Dále je ředitelkou prováděna měsíčně kontrolní a hospitační činnost v rámci sledování určitého cíle.

8. Volný pohyb dětí
Každý den mají děti možnost se pohybovat volně 5 hodin v prostorách uvnitř i vně MŠ za předpokladu dodržování určitých stanovených podmínek. S podmínkami jsou děti i rodiče seznámeni a děti je mají pod konkrétní srozumitelnou ikonou  vyvěšeny ve třídě na viditelném místě. K pohybovým aktivitám ve třídě mají děti k dispozici TV nářadí (lavičky, žebřiny, švédskou bednu, dřevěné průlezky, žebříky, molitanové velké i malé kostky, TV sestavy
s kruhy, bloky, tyčemi) i náčiní (míče, tyče, strachové pytle, flexibilní sáčky, padák, stuhy, apod.) Respektována je potřeba spánku 3letých dětí.
   
9. Nespavý režim
Odpočinek na lůžku je pro všechny děti. Pokud dítě neusne, jsou pro něj  připraveny tiché nespavé aktivity (prohlížení knih, výtvarné, konstruktivní, pracovní, apod.).

10. Účast rodičů
Před nástupem dítěte do MŠ je nabízen rodičům adaptační režim - zde mají možnost s dítětem navštěvovat MŠ společně. S rodiči je konzultován každý vzniklý problém i pouhé nahodilé situace v životě MŠ. Všechny pracovnice jsou s rodiči v denním kontaktu, lze jim v případě zájmu zodpovědět všechny jejich otázky ohledně individuálního prospívání, chování dítěte i v pokrocích v určitých oblastech předškolního vzdělávání.Prozatím rodičům tento způsob informovanosti vyhovuje.
Na nástěnce je k nahlédnutí připraven program na týden dle myšlenkové mapy i jídelníček na konkrétní den. Aktuální informace jsou též vyvěšeny písemně na viditelném místě nebo jsou projednávány s rodiči přímo osobně. Jsou též přijímány připomínky či návrhy a pomoc rodičů na zlepšení podmínek. Rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané MŠ.
 
     
Obecná charakteristika Mateřské školy Kladruby

Mateřská škola se stavěla jako nový objekt svépomocí v tzv. Akci Z. Provoz ve dvou pavilónech se třemi třídami, hlavní kuchyní a kapacitou 25 dětí na třídu byl zahájen v březnu 1978. Areál je umístěn blízko středu města. Jeho výhodná pozice dovoluje být v krátké době v lese, na louce, u rybníka či řeky, na farmě u zvířat (koně, krávy, pštrosi, ovce ...), na veřejném hřišti i třeba v řemeslné dílně. Lze odtud sledovat dopravní ruch dálnice i hlavní ulice. Taktéž historické objekty jsou v dosahu – Klášter Kladruby,  park s letitými duby, Kostel sv. Jakuba a další. Ke každému pavilónu náleží taktéž zahrada vybavená dětskými prvky zvoucí děti k pohybovým aktivitám. Na větší zahradě stojí lanová dráha s věží se skluzavkou a houpačkami od Tomových parků. Součástí jsou dřevěné stoly, lavice s tabulí, opičí dráha, pískoviště, altán, houpací koník, pohyblivá lávka a nově dopravní hřiště s bezpečným povrchem od firmy 4soft. 
Sezónně ještě přibude na každé zahradě trampolína Na druhé zahradě mají děti k dispozici víceúčelovou věž Alestra, houpačky, pískoviště, altán, prolézací tubus, lanovou pyramidu, prolézací tunel z vrbiček a další. Další hřiště je u zadního vchodu  do MŠ, jehož součástí je skluzavka s horolezeckými prvky, mraveniště, houpačka a trampolína. Přirozenou zeleň kolem MŠ ještě obklopují zákoutí se stromy, keři a záhony s trvalkami, doplněné mulčovací zemí a kamínky.
    Během 15-ti let prošla MŠ fází oprav a úprav. Proběhla plynofikace, výměna oken a dveří, byla provedena úprava balkonů a balkon v patře byl zasklen.  Byla vyzděna a zateplena spojovací chodba, totálně se zrekonstruovala hlavní kuchyně. Asfaltové přístupové cesty nahradila zámková dlažba.

   

Popis podmínek v Mateřské škole Kladruby

1.    Věcné 
Dvě třídy jsou smíšené a zahrnují děti od 3 do 7 let, třetí třída zahrnuje děti od 3 do 5ti let.  Třídy jsou uspořádány jako dílny a herny s podporou aktivity k rozvoji všech oblastí dětské osobnosti. Uplatní se zde tvořivé činnosti, experimentace s materiálem, pohybem, smyslovými vjemy, dramatickým vyjádřením, rozvojem poznávacích procesů (pokusy, individuální řešení při samostatné práci, využití encyklopedií, apod.). Členění i vybavení prostoru umožňuje vytvoření koutků pro samotu dětí. Hračky, materiály i pomůcky jsou dostupné, vybavení i materiály jsou průběžně doplňovány. Dětem je nabízena pestrá škála různých aktivit, je zajištěna bezpečnost i hygiena, podnětnost i estetika prostředí. Učitelky i děti se podílejí na výzdobě interiéru MŠ a jejich práce jsou dostupné k posouzení rodičům. Přilehlé prostory zahrad jsou vhodně vybaveny k pohybovým aktivitám dětí. Všechny prostory MŠ odpovídají platným předpisům o hygieně, čistotě, teplotě a osvětlení.

Jedna budova MŠ je jednopatrová a jedna přízemní. Jejich technický stav je dobrý. Provoz MŠ je v přízemí i v patře. V přízemí se nachází školní kuchyně a dvě (v patře jedna) kuchyňky, kde jsou vydávána jídla. U každé třídy je šatna a WC dětí i zaměstnanců a umývárna. Lehátka se každý den rozkládají v prostoru herny. Lůžkoviny se nechávají více než hodinu větrat a pak se stohují s dostatečnou mezerou k dalšímu odvětrávání.
V zařízení se topí plynem a svítí stropními světly se zářivkami. Kapacita dle hygienických norem je 25 dětí na třídu.

2. Životospráva 
Poskytovaná strava je plnohodnotná, vyvážená dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku a dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Zajištěn je i dostatečný pitný režim během celého dne. Děti si mohou vybrat buď neperlivou vodu, ovocný čaj či vodu s příchutí. Děti nejsou nuceny do jídla, ale je snaha o částečnou konzumaci – ochutnávku (vysvětlování zdravého stravování).
Svačina je nabízena v rozmezí od 8.45 do 9.15 v rámci ranních her.

Děti mají dostatek volného pohybu na zahradě, ve volné přírodě i v rámci možností v interiéru MŠ (bezpečnost). Všechny děti mají své lehátko k odpočinku a dle možností i klidové aktivity.

3.    Psychosociální podmínky
Naší prioritou je vytvářet spokojenou atmosféru  jistoty, bezpečí a dále :
-    respektovat potřeby dětí – nepřetěžovat, prostředí bez stresu, zbytečného chvatu a spěchu
-    žádné dítě neupřednostňovat, znevýhodňovat či podceňovat
-    vyvažovat osobní svobodu s nezbytnou mírou omezení, příliš neorganizovat
-    podpora pedagoga v samostatných pokusech dětí, dostatečně chválit
      a pozitivně hodnotit, netrpět projevy šikany a agresivity
-     vzájemná důvěra dětí a pedagogů, tolerance, ohleduplnost, vzájemná oboustranná pomoc
-    dětem dávat jasné a srozumitelné pokyny
-    dát dětem (které o to stojí) dostatečný prostor ke komunikaci

Organizace činnosti,  zajištění chodu MŠ
Každodenní setkávání s dětmi vede pedagoga respektovat potřeby i individuální možnosti dětí a ještě :
-    vykonávat samostatně činnosti, které souvisejí se sebeobsluhou
-    užívat spontánně celé prostředí třídy v rámci domluvených pravidel
-    účastnit či neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi
-    nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost
-    podílet se na společném plánování programu, spolurozhodovat ve společných
      záležitostech
-    vyjadřovat svůj názor, naslouchat názoru ostatních, hledat společná řešení
-    podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití

Pravidla soužití dětí ve třídě
1.    Neodcházet ze třídy bez vědomí učitelky
2.    Chodit pomalu mezi stolečky
3.    Dodržovat hygienu, čisté stolování
4.    Uklízet věci, hračky na své místo
5.    Neničit práci a úsilí druhých
6.    Dokončit započatou práci
7.    Nekřičet, používat vhodná slova
8.    Umět požádat o pomoc, poděkovat
9.    Neubližovat si navzájem, ale pomáhat si, je-li to potřeba
10.    Domlouvat se na střídání hraček, nebrat si je bez vědomí druhého dítěte, při neshodě vyjednávat
11.    Učit se naslouchat, pravdivě vyhodnocovat situace, nikoho neponižovat

                         
Řízení Mateřské školy Kladruby
 Ředitelka MŠ vytváří podmínky pro plynulý provoz zařízení i pro kvalitní výchovně vzdělávací činnosti ve všech třídách. Kontroluje, analyzuje, hodnotí pedagogickou práci a práci všech pracovnic MŠ. Především pedagogické pracovnice vysílá na vzdělávací semináře s potřebnou tématikou, ze kterých jsou pak nezúčastněným přenášeny poznatky a materiály.
Umožňuje účastnit se všem pracovnicím MŠ na řízení školy, naslouchá, přijímá podněty, napomáhá vzájemné komunikaci, je přístupná ke kompromisům. Řeší problémy, napomáhá jejich řešení v souladu s filosofií MŠ, motivuje svým příkladem všechny zúčastněné k práci na svém osobním rozvoji.


 Personální a pedagogické zajištění
Výchovně vzdělávací činnosti probíhají v době od 6.30 do 16.00 hodin a zajišťují je kvalifikované pedagogické a provozní pracovnice. Pedagogické i některé provozní pracovnice se pravidelně účastní odborných seminářů určených ke zvýšení jejich kvalifikačních předpokladů. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogické pracovnice školy od ranního přijetí od rodičů nebo jejich zástupců až do doby jejich předání rodičům nebo jejich zástupcům. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území MŠ za bezpečnost nejvýše dvaceti dětí smyslově a tělesně zdravých, výjimečně i více – nejvýše o 8 dětí za pomoci dalšího dospělého. Při specifických činnostech (sportovních, výletech...) určuje ředitelka MŠ dalšího pedagogického pracovníka či jinou zletilou osobu (rodič...) k zajištění bezpečnosti. Pedagogický pracovník předá dítě pouze rodičům nebo jimi pověřené zletilé či nezletilé osobě, s níž je sepsáno ZMOCNĚNÍ a je navíc uvedena v evidenčním listě. Děti jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa.
Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí uzamčena.
Pokud učitelka musí děti na chvíli opustit, zajistí dohled jinou dospělou osobou (školnice, kuchařka). Při vycházkách jdou děti v organizovaném útvaru (v případě pohybu na rušných komunikacích v reflexních vestách) ve dvojicích či trojicích a při přecházení dle potřeby používají učitelky bezpečnostní terčík. Učitelky sledují pohyb dětí a při volném pohybu kontrolují často jejich počet.
Při výjezdu mimo MŠ jsou dohodnuta zvláštní bezpečnostní opatření a určena konkrétní odpovědnost pracovnic MŠ.

Na pedagogické pracovnice jsou kladeny nemalé nároky, měly by:
-   znát svůj ŠVP, TVP tříd MŠ a další dokumentaci spojenou s výkonem své profese
-    podílet se na tvorbě i aktualizaci ŠVP a TVP
-    vyjadřovat svůj názor
-    účastnit se na participativním řízení škol
-    podílet se na vzoru chování, který děti napodobují
-    vzdělávat a vést svěřené děti v duchu programu MŠ
-    poznávat individuální vlastnosti dětí, vyhodnocovat je a zaznamenávat projevy chování dětí
-    dle požadavků rodičů poskytovat kvalifikovanou poradenskou službu
-    znát a respektovat ŠKOLNÍ  ŘÁD
-    neustále se vzdělávat, čerpat nové poznatky v oblasti předškolního vzdělávání
-    využívat metod efektivní komunikace ve VVP i při řešení problémů

Personál Mateřské školy Kladruby :

Pavlína Tvrzová     -     ředitelka. kvalifikovaná

Marcela Jandíková -     učitelka, kvalifikovaná
Šárka Ježová          -     učitelka, kvalifikovaná
Petra Kertysová      -    učitelka, kvalifikovaná

Zuzana Křížová      -    učitelka, kvalifikovaná
Eva Pomyjová         -   učitelka, kvalifikovaná
Lenka Jandíková     -   chůva, kvalifikovaná
Pavla Kovaříková   -   asistentka, kvalifikovaná
Maie Petráňová      -  asistentka, kvalifikovaná

Renáta Zíková         -    kuchařka, kvalifikovaná
Helena Berková       -   školnice, kvalifikovaná
Lenka Andraščíková  - úklid+pomocná kuchařka, kvalifikovaná

 

Spoluúčast rodičů
Pedagogické pracovnice pravidelně informují rodiče o aktuálních novinkách v dění MŠ (nástěnky), o akcích s možností zapojit rodiče do aktivit pořádaných školou i při vytváření dalších programů. Snahou personálu MŠ je vytvářet vzájemnou důvěru a toleranci, upřednostňovat častou a přímou komunikaci, řešit vzniklé problémy hned a bez zbytečných emocí. 

Pěstování kladných vztahů s rodiči je jednou z našich priorit a dále jim je nabízeno:
-   seznámení se ŠKOLNÍM  ŘÁDEM
-   znát a respektovat pravidla soužití, která v MŠ platí
-   být seznámeni se základními materiály programu MŠ, popřípadě jej připomínkovat či doplnit
-    pravidelně číst aktuální informace na nástěnkách (popř. webových stránkách a reagovat na ně
-    dle svého uvážení využít adaptační režim před nástupem do MŠ
-    spolupracovat s učitelkami, konzultovat případné problémy
-    včas platit poplatky za stravné i vzdělávání


Spolupráce se ZŠ
Naše mateřská škola nabízí hlavně učitelkám 1. třídy ZŠ společná setkávání. Děje se tak jak na půdě MŠ, tak i ZŠ. Předškolní děti navštěvují několikrát ročně 1. třídu a sledují pokroky svých bývalých kamarádů z MŠ. Je jim umožněno prohlédnout si rovněž celé prostředí ZŠ – jídelnu, školní družinu, třídy 2. stupně.
    Využíváme též pronájmu tělocvičny ZŠ k lezení na horolezeckou stěnu i k dalším pohybovým aktivitám dětí. Nepohrdneme ani setkat se s dětmi ze ZŠ při sportovních a dalších programech ve škole i mimo školu (přehlídka dravců, divadelní představení, koncerty, pomoc při akcích MŠ...).
    Před zápisem do 1. třídy bývá zvykem konzultace s ředitelkou a učitelkami ZŠ případné odklady školní docházky. Na závadu není ani účast učitelek MŠ při zápisu.


Organizace vzdělávání (zápis do MŠ)

Přijímáme děti od 3 do 7 let. Nově příchozím nabízíme adaptační režim, kdy je několik dní (při návštěvě třídy v MŠ) před nástupem přítomen někdo dítěti blízký. V místě sídla MŠ je sociálně demografická situace již několik let téměř stejná. I přes částečnou nezaměstnanost i migraci obyvatelstva v Kladrubech a přilehlých obcích je předpoklad, že díky bytové politice města bude MŠ Kladruby fungovat nadále s její celkovou kapacitou 75 dětí.
Při přijímání dětí do Mateřské školy Kladruby je postupováno podle platné legislativy. Zápis se koná v druhé polovině března a i během roku v případě nenaplněné kapacity ve třídách.

Rodičům jsou předem známa kritéria přijetí do MŠ:

 1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky - předškoláci). Tento bod se týká i dětí občanů jiného členského státu Evropské unie, dále i cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu v Kladrubech.

2. Děti, jejichž sourozenci již navštěvují Mateřskou školu Kladruby.

3. Děti s celodenní docházkou (zaměstnaných rodičů).

4. Děti matek samoživitelek.

5. Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis.


V případě, že škola umístí všechny tříleté děti podle výše uvedených podmínek, může případně přijmout do naplnění kapacity i děti mladší tří let
(maximálně o 1 – 2 měsíce).


Organizace a provoz školy :
 
6.30 – 9.00:    otevření MŠ, spontánní hry a činnosti dětí, nabídka ovoce a zeleniny v průběhu dne, pitný režim, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální, skupinové, společné, ranní a relaxační cvičení
8.45 – 9.30:     dopolední svačina, dokončení činností, komunitní či diskusní kruh,
 individuální diskuse, vytváření námětů a závěrů pro další život skupiny
9.30 -  9.45:     hygiena, příprava na pobyt venku
9.45 –11.45:  pobyt venku
11.45-12.30:  hygiena, oběd
12.30-14.30: hygiena, odpočinek, péče speciálně pedagogická (odklady školní
                       docházky...)
14.30-15.00:  hygiena, odpolední svačina
15.00-16.00: odpolední zájmové hry, spontánní aktivity dětí, pokračování
                       započatých prací dne, uzavření MŠ

Charakteristika  výchovně vzdělávacího programu
„Chceme žít zdravě, společně si hrát, vzájemně si pomáhat a učit se mít rád“.

Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu
Podílet se pozitivně na podpoře zdravého životního stylu nejen z hlediska tělesného, ale i duševního, sociálního a mravního.

Rozvíjet osobnost dítěte na základě přirozeného prožitkového učení, vlastního smyslového vnímání a tak položit základ k jeho celoživotnímu vzdělávání.

V rámci možností uspokojovat individuální potřeby dětí, rozvíjet jejich komunikativnost, samostatnost i zdravé sebevědomí. Podporovat tvořivost
a přirozenou zvídavost při objevování, zkoumání a poznávání všeho nového.

Vytvářet pozitivní postoje ke světu, životu a kultuře, probouzet kladný vztah k estetice prostředí, k přírodě i místu, v němž žijeme.


        Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Při volbě metod práce chceme vycházet z cíle, kterého chceme dosáhnout (organizace práce, věk dítěte, individuální potřeby, apod.)

1) M. založené na prožitku vycházejí z výjimečnosti prožívání předškolního dítěte, které je intenzivní a hluboké. Nejsilnější vznikají při aktivní činnosti. Zde by měly převládat prožitky pozitivní a takové, které ubezpečují dítě v tom, že je přijímáno ostatními, je pro ně důležitou osobou a okolí se k němu chová vstřícně
a přátelsky.

2) M. založené na vzoru (spontánní sociální učení) vycházejí z odkázanosti dítěte na péči dospělého či dítěte, který je pro něj jistotou. Tento se stává vzorem a příkladem k tomu, jak se chovat k dalším osobám, věcem a svému okolí.

3) M. založené na hře, která je pro dítě přirozenou činností. Dítě prožívá příjemné prožitky a zároveň vytváří prostor pro učení. Dáváme proto dětem dostatek prostoru pro volnou hru a dbáme, aby přinesla vždy onen pocit radosti a uspokojení.

4) M. založené na pohybu vycházejí z vyšší potřeby pohybu předškolního dítěte. Pomáhají zpřesňovat pohybové dovednosti, kognitivní schopnosti a návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Naplňujeme je především v dostatečném prostoru formou spontánního pohybu v MŠ i venku.

5) M. založené na manipulaci a experimentu podporující konkrétní myšlení dítěte,
k jehož rozvoji potřebuje manipulovat s předměty a materiály, experimentovat, zkoumat - zde je nutná aktivní účast dítěte.

6) M. založené na komunikaci (verbální i neverbální).

7)M. založené na tvoření jsou procesem, který poskytuje dítěti dostatek různorodého materiálu a námětů výtvarných i pracovních.

8) M. založené na fantazii a „magična“ jsou pro dítě zdrojem dobrodružství, prožitku, tajemství a originality.

9) M. založené na myšlenkových operacích vycházejících ze zvídavosti dítěte zajímajícího se o dění ve světě, který ho obklopuje. K tomu je potřeba evokovat minulé zkušenosti a znalosti, důležité je klást dětem problémové otázky
a poskytovat podněty k přemýšlení. Dobré je vytvářet dětem podmínky při hledání souvislostí, které je vedou ke kritickému myšlení.

10) M. založené na kooperaci pomáhají dítěti spolupracovat s vrstevníky. Umožňují  střídat se ve skupině při hrách v hlavních i vedlejších rolích a tím vedou k navazování kamarádských vztahů.

11) M. situační založené na vytváření a využívání situací, při nichž se dítě učí dovednostem i poznatkům přirozenou cestou - lépe tak chápe souvislosti a smysl.

   Formy :       Individuální           Skupinová            Frontální

Kontrola výběru podstatných cílů : POMOCNÁ   SLOVA
1)    ABY (kompetence),     je třeba (činnost)
2)    ABY (rámcový cíl),     je třeba (specifický cíl)
3)    ABY (specifický cíl),     je třeba (činnost)

1)         JESTLIŽE (činnost),         pak (specifický cíl)
2)         JESTLIŽE (činnost),         pak (kompetence)
3)         JESTLIŽE (specifický cíl),     pak (rámcový cíl)

Mezi specifickými cíli a vzdělávacími cíli z 5ti oblastí RVP musí být rovnováha.

Přehled Integrovaných bloků

1. Kdo a kde jsem já a moji kamarádi

Charakteristika integrovaného bloku:
-    pomáháme dětem adaptovat se v prostředí mateřské školy
-    zvykají si na odloučení od rodiny
-    seznamují se s novými kamarády a zaměstnanci MŠ
-    poznávají pravidla chování v třídním kolektivu
-    učí se být tolerantní k ostatním dětem a umět pomoci kamarádovi
-    prohlubujeme u dětí vztah k rodině a všem jejím členům
-    snažíme se podporovat individualitu každého dítěte


Výchovně vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo
-rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Dítě a jeho psychika
-rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj smyslového vnímání, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i svému okolí
-získávání relativní citové samostatnosti

Dítě a ten druhý
-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, rozvoj citových vztahů k rodině

Dítě a společnost
-rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, cítit sounáležitost k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Dítě a svět
-seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Očekávané výstupy
-    zvládat základní pohybové dovednosti individuálně i ve skupině v různém prostředí  a s různým náčiním
-    zvládat osobní hygienu, stolování, udržovat čistotu, pečovat o své zdraví
-    pojmenovat věci i lidi kolem sebe, sledovat děj, vést rozhovor a naslouchat, porozumět slyšenému
-    vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, postřehnout změny
-    odloučit se na určitou dobu od blízkých
-    soustředit se na činnost a její dokončení
-    radovat se ze svých úspěchů
-    spolupracovat s ostatními
-    dodržovat pravidla vzájemného soužití
-    vycházet vstříc potřebám druhých dětí, nabídnout pomoc
-    upevňovat návyky společenského chování (zdravení, požádání, poslechnout pokyn)
-    domlouvat se na společném řešení problémů
-    uvědomovat si hrozící nebezpečí, řešit situaci, požádat o pomoc
-    orientovat se bezpečně ve známém prostředí


Témata
1)    Kdo a kde jsem já a moji kamarádi
-    přivítání v MŠ
-    moje rodina
-    co vím o sobě o svých kamarádech
-    jsem malý pomocník

2.  Když je podzim, zima, jaro, léto barevné
   
Charakteristika integrovaného bloku:
- seznamujeme děti se základními poznatky o přírodě v určitém ročním období
- pozorujeme s nimi proměny v přírodě v závislosti na ročním období při vycházkách
- snažíme se, aby děti získaly kladný vztah k přírodě
- určíme si činnosti, které můžeme dělat v daném ročním období

Výchovně vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo
- rozvoj a užívání všech smyslů
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Dítě a jeho psychika
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
  porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
- vytváření základů pro práci s informacemi
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky     
  vyjádřit
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Dítě a ten druhý
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
  a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
  - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,  přizpůsobivosti apod.)
 
Dítě a společnost
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, 
   v němž dítě žije
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře
   a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
-  rozvoj společenského i estetického vkusu

Dítě a svět
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,    společností, planetou Zemí
- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o své okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí


Očekávané výstupy
-    zvládat jednoduché pracovní úkony (postarat se o hračky, uklidit po sobě, pracovní   úklidové činnosti na zahradě
-    rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí správně vyslovovat, ovládat dech, tempo  a intonaci řeči
-    záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
-    postupovat a učit se podle pokynů
-    těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních i kulturních krás
-    bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování
-    pochopit svou roli v rodině, ve třídě i jinde a podle toho se chovat
-    všímat si změn a dění v nejbližším okolí
-    porozumět přirozeným proměnám v přírodě i společnosti a počítat s nimi
-    zachytit skutečnost či představy svého okolí pomocí výtvarných činností


Témata
2)    Když je podzim, zima, jaro, léto barevné
-    chování v přírodě, péče o životní prostředí, třídění odpadu
-    rozdíl mezi živou a neživou přírodou
-    charakteristické rysy ročních období
-    všímám si, experimentuji, rozvíjím své smysly


3. Co dělám pro sebe, své zdraví a své kamarády

Charakteristika integrovaného bloku
- snažíme se dát dětem základní vědomosti o zdravém způsobu života a ochraně  zdraví
- vedeme je k uvědomování si svého postoje ve skupině
- podporujeme zdravou soutěživost i umění přijmout prohru
- zlepšujeme fyzickou zdatnost, ovládání svého těla a zdravý životní styl
- posilujeme smyslové vnímání a poznávání
- učíme je poznávat některé části lidského těla a jeho funkce

Výchovně vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo
-umět hospodařit s dechem, prevence úrazů a nemocí, koordinační hry, relaxační činnosti, akrobatické a vytrvalostní činnosti, koordinace ruky a oka, sezónní činnosti (otužování, míčové hry, turistika)
-osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 

Dítě a jeho psychika
-rozvoj kultivovaného projevu
-vyjadřovat svoji představivost a fantazii při tvořivých činnostech (konstruktivních,  výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických)
-uvědomit si svoji samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
-prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (radost, soucit, náklonost) snažit ovládat své afektivní chování
-vyjádření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
-uvědomovat si vlastní identitu, získávat sebevědomí, sebedůvěru a osobní spokojenost

Dítě a ten druhý
-osvojení elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem
-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
-ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Dítě a společnost
-poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření
-rozvoj schopností žít ve společnosti ostatních lidí-spolupracovat, spolupodílet se
-přináležet k tomuto společenství-ke třídě, rodině, k ostatním dětem a společnosti

Dítě a jeho svět
-vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálým proměnám

Očekávané výstupy
-    zachovávat si správné držení těla
-    ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou i hrubou motoriku, zacházet s nástroji, náčiním i různým materiálem
-    vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity a umět je slovně vyjádřit
-    chápat vtip a humor
-    poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
-    naučit se nazpaměť krátké texty, zapamatovat si je a poté i vybavit
-    být citlivý k živým bytostem, přírodě, věcem
-    uvědomovat si své limity a své silné i slabé stránky
-    odmítnout komunikaci pro něj nepříjemnou
-    obhajovat svůj názor, respektovat jiný, přijímat kompromisy
-    zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti
-    porozumět verbálním i neverbálním projevům citových prožitků
-    osvojit si poznatky o blízkém prostředí, poznatky využít pro další učení pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, chránit přírodu ve svém okolí

Témata
3)  Co dělám pro sebe, své zdraví a své kamarády
-    cvičím a pohybuji se
-    učím se zdravému životnímu stylu (jídlo, hygiena, kladné citové prožitky při  
       činnostech v MŠ, procvičování s mluvidel, rozvoj motoriky ruky)
-    pomáhám kamarádovi
-    poznávám své tělo 

4. Všímám si všeho kolem sebe

Charakteristika integrovaného bloku
- seznamujeme děti s živou a neživou přírodou, se životem města a jeho okolí,  
  s kladným i záporným vlivem činností člověka na přírodu- ekohry, třídění odpadů
- pomáháme získávat povědomí o existenci vesmíru
- rozšiřujeme poznatky o jiných kulturách
- ukazujeme péči o zeleň, zvěř, ptactvo
- nabízíme hry a aktivity s dopravní tématikou
- zavádíme praktické používání technických pomůcek k pozorování přírody, počasí, 
  ročních období (lupa, mikroskop, dalekohled)


Výchovně vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo
-vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
-zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračku, pomůcky uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché práce)

Dítě a jeho psychika
-rozvoj poznatků schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
-rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
-rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
-podpora a rozvoj zájmu o učení
-vyjádřit získané dojmy a prožitky

Dítě a ten druhý
-posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, MŠ, dětské skupině)
-rozvoj kooperativních dovedností-spolupráce
-rozvoj komunikativních dovedností-verbálních i neverbálních

Dítě a společnost
-vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
-seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
-rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

Dítě a svět
-rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
-pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat
-rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám
-vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí
 

Očekávané výstupy
-    sladit pohyb s hudbou, ovládat dechové svalstvo
-    zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní
-    formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
-    rozlišovat některé obrazné symboly a znát jejich význam, poznat některá písmena a čísla
-    chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině
- řešit problémy, úkoly a situace, přicházet s vylepšeními a  „nápady“
-vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v ohrožujících, nedovolených  či  nebezpečných situacích
-    zorganizovat hry
-    navazovat kontakty s dospělými, překonávat stud, respektovat je
-    aktivně zvládat požadavky, přizpůsobit se společnému programu
-    zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, knihami
-    dodržovat pravidla her
-    vnímat rozmanitost přírody, svět lidí, planetu Zemi, národy a kultury, vesmír

Témata
4)  Všímám si všeho kolem sebe
-    s čím si rád hraji
-    kdy si co obléci a obout
-    zvířátka – mí kamarádi i nepřátelé
-    všímáme si  kdo a co dělá
-    poznávám své město


5. Do pohádky cestou necestou

Charakteristika integrovaného bloku
- seznamujeme děti se základními pohádkami
- učíme je soustředěnému poslechu
- rozlišujeme s nimi dobro a zlo a porovnáváme rozdíly
- prohlubujeme u dětí vztah k tradicím a tradičním hodnotám

Výchovně vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo
-uvědomění si vlastního těla, rozvoj a ovládání pohybového aparátu
-uvědomění si pohádkové postavy, pohybově ji zvládnout
-využití všech smyslů při dramatizaci

Dítě a jeho psychika
-podporovat a rozvíjet tvořivost, fantazii, představivost
-rozvoj pozornosti a paměti
-zapamatovat si naučený text při opakování dramatizace pohádek-např. O Šípkové  Růžence, Dvanáct měsíčků, O veliké řepě, O Budulínkovi, O Budce
- rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností, porozumění poslechu, rozvoj tvořivého sebevyjádření
-rozvoj schopnosti sebeovládání
-získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý
-podporovat sounáležitost při společné dramatizaci pohádky
-tolerance–kamarád hraje hlavní roli, navazování vztahů při dramatizaci
-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
-upevňování tolerance

Dítě a společnost
-rozvoj estetických dovedností-výtvarných, hudebních, dramatických
-uvědomění si základních společenských návyků, rozvoj společenského i estetického vkusu
-uvědomění společenského soužití
-upevnění morálních hodnot
-návyky- zdvořilost, ohleduplnost
-rozvoj schopností projevovat se autenticky, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 

Dítě a svět
-přirozeně poznávat rozmanitost pohádek z různých zemí
-uvědomovat si sounáležitost se světem
-využití pohádky k vysvětlení nebezpeční z cizích lidí
-vytváření základu estetického vztahu ke světu, k životu, kultuře umění
-rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy
-    koordinovat lokomoci a další polohy těla
-    vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
-    učit se nová slova a aktivně je používat
-    sledovat a vyprávět příběh, pohádku
-    utvořit jednoduchý rým
-    chápat základní číselné, matematické pojmy, a podle potřeby je využívat
-    zachytit a vyjádřit různými způsoby své prožitky
-    rozhodovat o svých činnostech, ovládat své city i své afektivní chování
-    respektovat potřeby druhého dítěte, dělit se s ním o hračky i role ve hrách
-    chovat se obezřetně k cizím lidem i zvířatům
-    spoluvytvářet ve skupině dětí kladné vztahy a ovzduší pohody
-    sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení,hodnotit
-    své zážitky
-    mít povědomí o významu životního prostředí i přírody pro člověka
-    všímat si nepořádku a škod a upozorňovat na ně

Témata
5)    Do pohádky cestou necestou
-    co je špatné a co dobré
-    co je skutečnost a co není
- co by stalo, kdyby - vymýšlíme příběhy
-    hrajeme divadlo
-    čteme a vyprávíme


6. Kouzlo našich velkých svátků

Charakteristika integrovaného bloku
- posilujeme kladné citové vztahy k rodině
- pomáháme vytvářet si kladný postoj k místu svého bydliště (s jeho kulturními 
  a společenskými tradicemi, se zvyky a historickými památkami)
- pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí - vlivem vhodných metod i forem
  nabývat nové vědomosti, poznatky, zkušenosti, dovednosti, návyky a tímto
  je posouvat do další fáze jejich vývoje 

Výchovně vzdělávací cíle

      Dítě a jeho tělo
- rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
- rozvoj hudebně pohybových i hudebních dovedností, nácvik správného dýchání

      Dítě a jeho psychika
- rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného   
  projevu
- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 
  (písmena, čísla)
- osvojení si poznatků a dovedností předcházejících čtení i psaní
- rozvoj paměti a pozornosti, tvořivého myšlení, řešení problémů
- vytvářet, rozvíjet a plně prožívat citové vztahy
   
      Dítě a ten druhý
- posilování prosociálního chování k lidem – v rodině, v MŠ, na veřejnosti
- rozvoj kooperativních schopností a dovedností  

Dítě a společnost
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
o prostředí, v němž dítě žije
- rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí

      Dítě a svět
- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
- seznamování se s místem, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
- mít poznatky o své vlasti

Očekávané výstupy
-    vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
-    pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce
-    zacházet s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním, hudebními nástroji, 
  pracovními pomůckami
-    popsat situaci skutečnou či podle obrázku
-    sluchově rozlišit hlásku na začátku i na konci slova, určit počet slabik
-    sledovat očima zleva doprava, poznat napsané své jméno
-    projevovat zájem o knihy, soustředit se na poslech hudby, četby, sledovat divadlo, film
-    zaměřit se na podstatné a důležité věci
-    vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
-    při setkávání s problémovými otázkami nalézat nová řešení
-    prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
-    vyvinout volní úsilí, soustředit se a dokončení činností
-    vyjádření emocí a nálad
-    chápat, že lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý je jiný
-    utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování
-    chovat se zdvořile, s úctou, vážit si jejich práce a úsilí
-    uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, proto je lépe se jim
   vyhnout, chránit se, bránit se

Témata


6)    Kouzlo našich velkých svátků
-    čím potěším své blízké
-    co vím o svátcích, zvycích a slavnostech ve svém městě a okolí
-      co jsem se naučil


Evaluační systém

Cíl: neustále ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy

Prostředky: sledovat a vyhodnocovat funkčnost ŠVP a TVP

Evaluace ŠVP :
 
-    průběžně na pedagogických poradách
-    při setkávání s pedagogickými pracovnicemi
-    při diskusích, anketách, zjišťování názorů a postojů všech
-    při zjišťování dosažených výsledků (kompetencí) dítěte
-    při zájmu rodičů o dění v MŠ
-    při spolupráci s partnery z jiných předškolních zařízení
-    při výsledcích ČŠI
-    při zapojení všech do participativního řízení školy
-    při kontrolní činnosti ředitelky

Evaluace TVP :

-    vyhodnocování provádí obě učitelky průběžně (sledování projevů chování, komunikace, tvůrčích a dalších činností dětí)
-    po ukončení každé plánované etapy vyhodnocují pomocí ukazatelů evaluace, zda došlo k naplňování cílů vzdělávání
-    přijímají náměty, podněty i hodnocení ostatních
-    k průběžnému sledování slouží týdenní přehledy o VVP ve třídě

 
Evaluace a hodnocení ředitelkou :

Cíl: hodnotit svoji pedagogickou a řídící práci i práci pedagogů a provozních 
         pracovnic, evaluovat vzdělávací proces celé MŠ, vést záznamy v sešitě kontrol
        a hospitací

Prostředky evaluace :

-    průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP a TVP vzhledem k požadavkům RVP průběžné sledování a hodnocení respektování podmínek, zápisy do sešitů oprav,
-    BOZP, PO, úrazů, docházky
-    hodnocení kvality práce pracovnic MŠ
-    sledování kvality pedagogické diagnostiky
-    sledování a hodnocení veškerých spoluprací
-    kontroly třídní i jiné dokumentace
-    kontroly dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu,  plnění pracovní náplně
-    hodnocení vlastní práce
-    průběžná kontrola hodnocení dětí a vedení záznamů o nich
-    pololetní a roční hodnocení i vzdělávacího procesu v MŠ

Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti :

-    pedagogové se plně věnují dětem
-    děti mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu
-    je dodržován pitný režim
-    prostorové uspořádání třídy je vyhovující pro různé aktivity dětí
-    poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hru
-    pěstování vzájemné důvěry a tolerance
-    děti dostávají srozumitelné a jasné pokyny
-    nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace
-    naplňování cílů ŠVP a TVP
-    respektování individuálních zvláštností dětí
-    kvalitní vedení pedagogické diagnostiky
-    vyhýbání se negativním slovním komentářům
-    podpora dětské samostatnosti
-    žádné dítě není upřednostňováno ani podceňováno
-    poskytování úměrného odpočinku s následnými nespavými aktivitami
-    být pro dítě vzorem
-    dbát na nezbytnou míru omezení vyplývající z hlediska bezpečnosti a zdraví dětí
-      nenásilné ovlivňování dětí prosociálním směrem (prevence šikany a vandalismu)
-       děti mají pocit klidu, soukromí a bezpečí
-       jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování a zapojování do organizace činností
-    spoluúčast rodičů a jejich informovanost o prospívání dětí
-    evaluační činnost je smysluplná, užitečná
-    účast na vzdělávacích akcích
-    ochrana soukromí rodiny a zachování mlčenlivosti o jejich vnitřních záležitostech
-    dodržování pracovní náplně a pracovní doby
-    udržování veškerého zařízení v čistotě a pořádku
-    dětem je poskytována plnohodnotná strava a je zachována zdravá technologie pokrmů i nápojů
-    spolupracují s ředitelkou školy a chovají se a pracují profesionálním způsobem


Portfolio dítěte
    Jednotlivé pokroky ve vzdělávání předškolního dítěte jsou zachyceny ve složce v konkrétní třídě. Zde se snažíme postihnout posun dětí v jemné i hrubé motorice, vývoj řečových schopností, soustředění se určitou dobu na dané téma, orientace v rovině i prostoru, sledování cesty, řešení různých problematických úkolů apod.
    U ostatních dětí do 5ti let provádíme záznam 2-3x ročně, v individuálních případech i vícekrát.


Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané
    Mateřská škola Kladruby prozatím neměla možnost pracovat s dětmi, které vyžadovaly speciální péči. Ale je pochopitelné, že pokud by takový případ nastal, budou jim vytvořeny individuální podmínky k jejich vzdělávání (podmínky materiální, psychosociální, odborné, personální, apod.) a navázán úzký kontakt s rodinou dítěte.
    Podle druhu a stupně specifika by pedagogické pracovnice prošly vzděláváním ke konkrétnímu druhu postižení. Bylo by zažádáno o asistenta pedagoga, o speciální pomůcky a zároveň vypracován individuální plán se vším, co k němu patří.
Jednalo by se o děti s postižením :                          tělesným
                                                                              - zrakovým
                                                                              - sluchovým
                                                                              - poruchy pozornosti a vnímání
                                                                              - poruchy řeči
                                                                              - autismu

            Individuální plán by měly taktéž i děti mimořádně nadané, z jazykově odlišného prostředí i děti sociálně znevýhodněné.
           


Příloha ŠVP

Čemu bych se chtěl s kamarády naučit

1)    Přátelství - získávat kamarády a udržovat si je vzájemnou důvěrou.  Naučit se dělit se.

2)    Čestnost - chovat se podle vědomí, co je správné a co ne. Hrát fér. Když někomu ublížím, umět říci „promiň“.

3)    Řešení problémů - učit se hledat řešení každodenních problémů. Nikomu neubližovat.

4)    Spolupráce - dopracovat se dá společně ruku v ruce ke společnému cíli.

5)    Pružnost - osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřeba.

6)    Zdravý rozum - naučit se užívat dobrý úsudek.

7)    Smysl pro humor - smát se, být hravý, aniž by se to někoho dotklo. Radovat se z maličkostí.

8)    Odpovědnost - být zodpovědný za své činy, nebrat si nic, co mi nepatří.

9)    Organizování - plánovat činnosti i odpočinek, odpoledne si zdřímnout

10)    Trpělivost - čekat klidně na něco nebo na někoho.

11)    Úsilí - snažit se v rámci svých možností.

12)    Vytrvalost - pokračovat navzdory potížím, nevzdávat se s neúspěchem.

13)    Iniciativa - učit se udělat něco, co je potřeba udělat.


Příloha ŠVP

Desatero pro rodiče :

1)    dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé
2)    mělo by být samostatné v sebeobsluze
3)    mělo by zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti
4)    zvládnout koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5)    mělo by být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6)    zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace
7)    mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť
8)    mělo by být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné
9)    schopné vnímat přiměřené kulturní podněty, projevovat se v tvořivých činnostech
10)    přiměřeně se orientovat ve svém prostředí

Desatero pro děti :
1)    když se ptám, odpovězte mi
2)    jednání se mnou má pevná pravidla
3)    nepřipusťte, abych si vytvořil špatné návyky
4)    nenapomínejte mne neustále
5)    nechraňte mne před důsledky mých činů
6)    před kamarády i dospělými mne neopravujte
7)    mějte na paměti, že se někdy nevyjádřím tak, jak bych chtěl
8)    nerozmazlujte mne, buďte důslední
10 ) od dobrého vzoru se naučím nejvíce
 
Kde a čemu se dítě učí ????

Žije-li dítě v ovzduší kritiky, učí se odsuzovat.
Žije-li dítě v ovzduší nepřátelství, učí se výbojnosti.
Žije-li dítě v ovzduší zesměšňování, učí se sebepodceňování.
Žije-li dítě v ovzduší ponižování, učí se sebeobviňování.
Žije-li dítě v ovzduší povzbuzování, učí se sebedůvěře.
Žije-li dítě v prostředí, kde se mu dostává přiměřené chvály, učí se vážit si sebe  i druhých.
Žije-li dítě v ovzduší poctivosti, učí se být spravedlivým.
Žije-li dítě s vědomím bezpečí, učí se důvěřovat.
Žije-li dítě v prostředí, kde je uznáváno, učí se mít rádo sama sebe.
Žije-li dítě v přátelském ovzduší lásky a přízně, učí se nacházet ve světě lásku.


Příloha ŠVP

Rozvoj čtenářské gramotnosti :
vést k porozumění smyslu čteného slova, rozvíjet diferenciaci sluchu a dovednost vizualizace (představivost)

Podpora :
-    denní četba s kontrolními otázkami (porozumění textu), převyprávění přečteného děje a jeho hodnocení, dokončování příběhů s otevřeným koncem
-    nabídka knih s různou tématikou, encyklopedie, dětské časopisy
-    vyprávění příběhů za aktivní pomoci dětí (vymýšlení směru děje), lepší kontakt než se čteným textem – propojování mozkových hemisfér při kladení problémových otázek (pravá zaznamená informaci, levá chápe logický dopad předchozí informace)
-    diskuze o běžných událostech, vést k vlastnímu názoru
-    vytvářet prostor pro stolní hry k rozvoji smyslů, paměti, úsudku, rozumové
     dovednosti, komunikaci a dodržování pravidel
-    řešit úkoly, kvízy, hádanky, doplňovačky a tím posilovat paměť a podněcovat fantazii
-    hovořit o tom, co děti prožily v MŠ i doma, co nového se naučily,
co zajímavého se jim povedlo, co ještě musejí zlepšit
-    navštěvovat kulturní památky, divadla, knihovny, pobývat v přírodě
-    rozlišovat zvuky kolem nás (dlouhý x krátký – ššššš, š-š-š)
-    dle zvuků spojení s pohybem, pocitem, představou – např. se slovy nedávající smysl (šprung, hojoun, labora...)
-     ptát se na představy dětí a vysvětlení PROČ ? (důkaz pochopení a porozumění
slova )
-    hry k rozdělování slov na slabiky i s pohybem (nedávat dětem pravidla- vytvoří si je samy, pouze lehce motivačně navést) „Šel zahradník…“ - jaký byl? (mladý, starý, kulhavý…)
-    texty s „ukazováním“ - „hlava, ramena, kolena...“, úmyslně plést pozice
-    kreslení délky hlásky – a x ááááá, u x úúúú
 

-    Kimova hra – motivační ladění k tématu – např. „co si vzal medvídek na cestu“ (talířek, kamínek, krabičku... ) – PROČ?
-    cvičení sluchové paměti – říkadla, písně, HPH
-    práce se symboly- co asi znamenají a proč (vlajky, piktogramy, doprav.značky, erby...)
-    grafomotorika – pohyby od ramenního kloubu – měkké tužky č.1
-    porovnávání počtu předmětů – více x méně x stejně
-    hledání posloupnosti děje – co bylo nejdříve, co potom


Příloha ŠVP

Rozvoj  předmatematické  gramotnosti :

vést ke zvládnutí různých procesů (porovnávání, hodnocení, třídění), rozvíjení paměti, pochopení slovním pokynům.

Podpora :
-    vytvářet představy na základě poslechu a dále je uchovávat, umět si je na určitý
      podnět vybavovat, upravovat a zpracovávat
-    komunikovat své představy pohybem, graficky, slovem smíšenou formou,   
       dějů vnímat jejich souvislosti i následnost, prostor, ve kterém se děj odehrává-
      včetně prostorových vztahů mezi objekty a jejich změnami
-    orientace v čase při seznamování s pojmy vážící se k časovým úsekům dne,
      týdne, ročního období
-    rozlišovat, co je důležité a nepodstatné, co je pravdivé a co není
-    chápat přirozené číslo ve všech jeho rolích (např. počet)
-    umět porovnat množství i počet objektů
-    rozumět otázkám a odpovídat na ně se snahou o co nejúplnější informaci
-    rozvoj představy určitého množství prvků
-    upevňování pojmů velikosti, síly, tloušťky, délky, šířky...
-    cvičení pravolevé a prostorové orientace – pohyb v prostoru
-    porovnávání, přiřazování, třídění, kombinování, prvky pravděpodobnosti, 
      návaznost předmětů (první x poslední)
-    řešení jednoduchých slovních úloh, hádanky
-    při manipulaci s předměty rozvíjet jemnou motoriku
-    seznamování postupně s geometrickými tvary
-    grafomotorické činnosti
-    zraková diferenciace, analýza, syntéza

 
Příloha ŠVP
Rozvoj přírodovědné gramotnosti :

Podporovat přirozenou touhu po objevování, chápání světa kolem sebe
a porozumění jeho zákonitosti a dění, mít povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí a  možnostech, jak ji chránit.

Podpora :
-    rozvíjet smysly (zrak, čich, hmat, chuť) k využívání, vnímání a poznávání přírody
-    umožnit venkovní aktivity za každého počasí (vycházky, výlety, pobyty na školní
     zahradě, pozorování...)
-    všímat si změn ve svém okolí
-    podporovat zájem a péči o rostliny a živočichy v MŠ i venku v přírodě
-    prohlížení encyklopedií s rostlinami a živočichy
-    vnímat rozdíly mezi živou a neživou přírodou, k tomu využívat lupy, mikroskopy
-    využívat příležitostí návštěvy ZOO, zvířecích farem, lesa, prací na zahradě
    -okopávání, odplevelování, zalévání, sklizeň
-    umožnit  přírodovědné experimenty (voda, led, sníh, písek, semena, sůl...)
-    využití přírodnin ke hrám (šišky, kamínky, větvičky, kaštany, listy…)
-    pozorovací stanoviště (budky, krmítka, krmeliště)
-    třídění odpadu, sběr papíru, plastů
-    využití přírodního terénu ke zdolávání přírodních překážek a ke hrám


Příloha ŠVP

Rozvoj logopedické prevence :

vytváření podmínek pro minimalizaci vzniku poruch řeči, podpora přirozeného vývoje správné komunikace.

Podpora :

-    vytvářet podmínky pro rozvoj slovní zásoby, artikulační obratnosti (správný
     pohyb rtů, jazyka...) či fonematického slyšení (schopnost rozlišit podobně znějící
     hlásky)
-    vyprávění zážitků, popisy obrázků, odpovídání na otázky, vyjadřování myšlenek –
    udržet dějovou posloupnost
-    dechová cvičení, hry s mluvidly, učení správnému přízvuku řeči
-    rytmizační a pohybové hry
-    hry na rozvoj paměti, zrakové a sluchové pozornosti
-    hry na zaměření rozvoje motoriky ruky, mluvidel, grafomotoriky
-    zásoba říkadel, básniček, písniček, pohádek
-    slovní vzor učitelky při „zpřesňování“ výslovnosti